Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
Bevezetés

 

Üdvözöljük webshopunkban! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával! 

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát! 

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merülne fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken! 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a "okosott.hu" weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit. A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. 

Webshopunkban műszaki cikkek értékesítésével foglalkozunk, melyek a megrendelés során megadott adatok alapján kerülnek kiszállításra.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv, melyek nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja.

Az árak forintban értendők, nem tartalmaznak ÁFÁ-t, mivel a vállalkozás AAM (alanyi adómentes).  Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy üzletpolitikai okból az Eladó az árakat módosítsa. Az árak módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre. Amennyiben Eladó az árat hibásan tüntette fel, és megrendelés érkezett a termékre, de szerződést még nem kötöttek a felek, úgy az ÁSZF „Eljárás hibás ár” pontja alapján jár el az Eladó.

 

A szolgáltató

Név: Szabó János E.V. 

Székhely: 9028 Győr, Fehérvári út 140 

Levelezési cím: 9028 Győr, Fehérvári út 140 

Képviselő neve: Szabó Orsolya 

Adószám: 64163394-1-28 

Nyilvántartási szám: 9022634 

Nyilvántartásba vevő: Győr Önkormányzat 

Számlavezető pénzintézet: OTP Bank 

Számlaszám: 1177337701551530

IBAN számlaszám: HU23 1210 0011 1763 0434 0000 0000 

E-mail cím: info@okosott.hu

Telefonszám: +3630 251-8033 

Fogalmak és ide vonatkozó jogszabályok

Felek: Eladó és Vevő együttesen

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül

Honlap: a jelen weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál

Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi 

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy

Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,

 1. a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint
 2. b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás

 

Vonatkozó jogszabályok:

A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról

45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól    

19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

1997. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

Felhasználási feltételek

1. Felelősség 

A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért, a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. 

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért és hogy a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért. 

A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse. 

A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal. 

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget. 

Az Internet globális jellege miatt a Felhasználó elfogadja, hogy a honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség. 

Amennyiben a Felhasználó a honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére, vagy annak módosítására. 

2. Szerzői jogok 

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem, vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást). 

A Honlap tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése, vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából, vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. 

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően, a honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek, vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók, vagy hasznosíthatók fel. 

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni 

A honlapon történő vásárlás

1. Regisztráció 

A honlapon történő vásárlásnak nem feltétele az érvényes regisztráció. 

Azonban, ha a Felhasználó regisztrálni szeretne, akkor a „Regisztráció” menüpontra kattintást követően, vagy a megrendelési folyamat során a regisztrációs felület értelemszerű kitöltésével tud. A regisztrációs felületen, vagy ha a Felhasználó regisztráció nélkül vásárol, akkor a következő adatokat szükséges megadnia a Szolgáltató részére: 

A „Kapcsolattartó adatai” menüpont alatt 

Név 

Email cím 

A „Számlázási adatok” menüpont alatt 

Név 

számlázási cím: város, irányítószám, utca név, házszám, ország 

Cég megrendelő esetén adószám 

A honlapon alapértelmezett beállításként a számlázási és szállítási cím azonossága van bejelölve a jelölő négyzetben. Amennyiben a számlázási és a szállítási cím nem egyezik meg, úgy Felhasználónak a jelölő négyzetre való kattintással (a jelölőnégyzetből a pipa eltávolításával) lehetősége van a szállítási címet megadnia. 

Elfelejtett jelszó esetén a honlapon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre. Amennyiben a Felhasználó korábban regisztrált a honlapon, a megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával folytatható. 

A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló személyként kezel. 

A regisztráció elküldésével a Felhasználó elfogadja jelen ÁSZF-et és az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat. A regisztráció sikeréről a Szolgáltató e-mailben tájékoztatja a Felhasználót, melyben Felhasználó egy összegző felület segítségével áttekintheti az általa a regisztráció során megadott adatokat. 

A sikeres regisztrációt követően, Felhasználó a honlapon található „Vásárlói belépés” menüpont alatt a belépési adatait megadva (e- mail cím, jelszó) tud belépni a honlapra. 

Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni a info@okosott.hu e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a Szolgáltató gondoskodik a regisztráció törléséről az adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint. A Felhasználó felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs lehetőség. 

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó a felelős. Amennyiben a Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót. 

A Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek. 

2. Megrendelés 

A Webshopban feltüntetett vételár (bolti ár) magyar forintban van megadva, áfát nem tartalmaz! A vállalkozás alanyi áfamentes! 

A választott termék a kosár gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges darabszám beállítható. A Felhasználó a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. A Kosár ürítése gomb segítségével lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. A Felhasználó a Megrendelés gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot. Második lépésként lehetőség van belépésre, regisztrációra, valamint regisztráció nélküli vásárlásra. 

A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot. A Felhasználó egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét. Adatbeviteli hibák esetén a ceruza ikon segítségével javíthat a megadott adatokon. Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a Megrendelés elküldése gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Fontos, hogy a vásárlás folytatásához, a Felhasználónak ezen a felületen található jelölőnégyzet kipipálásával el kell fogadnia jelen ÁSZF-et, az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat. Ha a Felhasználó nem fogadja el, megrendelését nem tudja elküldeni a Szolgáltató részére. 

Az oldal alján található „Megrendel” gombra kattintással a Felhasználó véglegesen elküldi a megrendelését. A rendelés feladása tehát a „Megrendel” gombra kattintással történik, ami a Felhasználó részére fizetési kötelezettséget keletkeztet. 

Erről a honlapon, illetve e-mailben kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni a Szolgáltató felé. 

Megrendelési szándéktól függetlenül a Felhasználó a belépést a Vásárló Belépésablak vagy a Belépés menüpont segítségével végezheti el. Belépés után megjelenik egy Adatok módosítása menüpont, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani, valamint a leadott megrendelésének adatait, és állapotát követheti nyomon. 

3. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás 

Az Ügyfél által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja az Ügyfél részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló email kizárólag tájékoztatja az Ügyfelelt arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett. 

E visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről az Ügyfél által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre a Szolgáltató és az Ügyfél között.

4. A szerződés létrejötte 

Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt. Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé. 

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. 

5. Számla 

A Szolgáltató nem papíralapú számlát állít ki, hanem email mellékletként, elektronikus módon küldi el azt a Felhasználó részére. 

Ha a Felhasználó egyes tételekről külön számlát szeretne kérni, akkor azt jelezze a megrendelésnél, vagy telefonos egyeztetésnél, hogy a számla megfelelően legyen kiállítva. 

6. Fizetés 

Többféle fizetési mód is igénybe vehető a honlapon: 

6.1 Előre utalás 

A felhasználó a megrendelt tételek árát valamint a postaköltséget a szolgáltató számlaszámára utalja, mely összeg megérkezése után 30 munkanapon belül a szolgáltató köteles a termékeket a felhasználó részére elküldeni. 

6.2 Bankkártyás fizetés 

A megrendelt termékek árát és az esetleges szállítási költséget a rendelés leadásakor előre ki tudja fizetni az Ügyfél. A webáruház részére a bankkártya elfogadás
lehetőségét a:

6.2.1. SimplePay, az OTP Bank leányvállalata biztosítja bankkártya elfogadó rendszerén keresztül. Internetes vásárlás esetén az Ügyfelet a Bank weboldalára irányítja át a Szolgáltató, így a fizetés közvetlenül az OTP Bank által üzemeltetett, a nemzetközi bankkártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik. Az okosott.hu webáruház az Ügyfél bankkártyájának, illetve a mögötte álló számlájának semmilyen adatához nem jut hozzá!

6.2.2. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül is megvalósulhatnak. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Amennyiben bankkártyás fizetés esetén rendelését nem tudjuk maradéktalanul teljesíteni, a hiányzó termék vételárát a lehető leghamarabb - legfeljebb 30 napon belül - visszautaljuk az Ön által megadott bankszámlaszámra.

6.3 Utánvét

Amennyiben a rendelés értékét a csomag kézhezvételekor kívánja kiegyenlíteni, akkor válassza az "Utánvét" fizetési módot.

7. Szállítás 

7.1. Belföldi házhoz szállítás
Szolgáltató a megrendelt fizikai termékeket a Webshippy Magyarország Kft, (székhelye 1044 Budapest Ezred utca 2. B2 épület 13) raktározása és csomagolása, majd azt követően a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (székhelye: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.) csomagszállító szolgáltatásával juttatja el az Ügyfél által megjelölt címre.
       7.1.1.Az Online áruház minden terméke esetében külön-külön feltüntetésre kerül, hogy az adott termékhez tartozik-e és amennyiben igen, milyen mértékű szállítási költség tartozik.
       7.1.2.A raktáron lévő fizikai termékek szállítási határideje 1-2 munkanap. Belföldön a GLS a kiszállítás napján e-mailben és/vagy SMS-ben értesíti az Ügyfelet a
csomag kézbesítéséről, amely a csomag feladását követő munkanapon 8-17 óra között történik az Ügyfél által megadott címre.

7.2 Teljesítési határidő

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 30 nap.

7.3 Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés

Amennyiben Ön korábban már úgy rendelt terméket, hogy azt a kiszállítás során nem vette át (ide nem értve azt az esetet, amikor elállási jogával élt), vagy a Termék nem kereste jelzéssel érkezett vissza az eladóhoz, az Eladó a megrendelés teljesítését a vételár és a szállítási költségek előre történő megfizetéséhez köti.
Eladó visszatarthatja a Termék átadását, ameddig nem győződik meg arról, hogy a Termék árának kifizetése sikeresen megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett termék esetén Vásárló a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt Eladó nem kapja meg teljes mértékben a vételár és aszállítási díj összegét). Amennyiben a Termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vásárlót.

Elállási jog

1. Elállási jog gyakorlásának menete 

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban jelen pontban: Fogyasztó). 

Fogyasztó a szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet értelmében jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén 

 1. terméknek, 
 2. több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, 
 3. több tételből, vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, 
 4. ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indoklás nélkül elállni. 

Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát. 

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 2. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból a Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló e-mailben található linken kitölthető elállási nyilatkozat - mintát is. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a 14 naptári nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. 

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 6. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését. 

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak. 

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail, illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma. 

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 2. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket. 

A termék a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli. 

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14

napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe. 

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal megegyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. 

A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A Szolgáltató tehát követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés, illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát - megtérítését. 

2. A fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog 

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti. 

Olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Szolgáltató által nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ. 

Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak. 

Olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a Szolgáltató a Fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a Felhasználót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából. 

Lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta. 

Hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével. 

Nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében. 

A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát. 

A jelenleg hatályos szabályozás szerint viszont kizárólag természetes személyek minősülnek fogyasztónak és ők is csak akkor, ha a szakmájuk, önálló foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységük körén kívül járnak el. Ha tehát a vásárló cég nevére kéri a számlát, akkor utóbb nem állhat el! 

Szavatosság

A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.

1. Kellékszavatosság 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen. 

Mindezek értelmében az okosott.hu webshopban vásárolt termékek vállalt kellékszavatossági ideje 1 év, melyet a jelen ASZF elfogadásával Ön is elfogad.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Használt termékek esetén alapesetben az általános szabályoktól eltérően alakulnak a szavatossági, jótállási jogok. A használt termékek esetében is beszélhetünk hibás teljesítésről, azonban figyelembe kell venni azokat a körülményeket, amelyek alapján a Vásárló bizonyos hibák előfordulására számíthatott. Az avulás folytán ugyanis egyes hibák jelentkezései egyre gyakoribbakká válnak, amelyek következtében azt, hogy egy használt termék ugyanolyan minőséggel rendelkezhet, mint egy újonnan vásárolt, nem lehet feltételezni. Ennek alapján a Vásárló csak az olyan hiányosságok tekintetében érvényesítheti a szavatossági jogait, amelyek a használtságból eredő hibákon felüliek, és azoktól függetlenül keletkeztek. Ha a használt termék hibás és erről a Fogyasztónak minősülő Vásárló a vásárláskor tájékoztatást kapott, az ismert hiba vonatkozásában a Szolgáltatónak nincs felelőssége.

2. Termékszavatosság 

Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a Fogyasztónak minősülő a Felhasználó – választása szerint – a 7.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. 

Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását, vagy kicserélését kérheti. 

A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. 

Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két (2) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. 

A Felhasználó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania. 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: 

a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy 

a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. 

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti. 

3. Jótállás 

Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet  alapján az Eladó jótállásra köteles.

Jogszabály írja elő a jótállás biztosítását az olyan tartós fogyasztási cikkek (pl.: műszaki cikkek, szerszámok, gépek) és alkatrészeik esetében, amelyek vásárlási értéke a 10 000 Ft-ot meghaladja.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet határozza meg a kötelező jótállás eseteit. Az ezen esetkörbe nem tartozó Termékek esetén az Eladó jótállást nem vállal. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Az egy éven túli esetleges jótállási igényekkel kapcsolatban szíveskedjen a gyártóhoz fordulni!

Mi a viszonya a jótállásnak más szavatossági jogokkal?

A jótállás a szavatossági jogok (termék és kellékszavatosság) mellett érvényesül, alapvető különbség az általános szavatossági jogok és a jótállás között, hogy a jótállás esetén a fogyasztónak kedvezőbb a bizonyítási teher.

A 151/2003 Korm. Rendelet szerinti kötelező jótállás alá eső rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.

Az eladó vállalása a kötelező jótállás időtartama alatt nem tartalmazhat a fogyasztóra nézve olyan feltételeket, amelyek hátrányosabbak azoknál a jogoknál, amelyeket a kötelező jótállás szabályai biztosítanak. Ezt követően (1 év után) azonban az önkéntes jótállás feltételei szabadon állapíthatóak meg, azonban a jótállás ebben az esetben sem érintheti a fogyasztó jogszabályból eredő -így köztük a kellékszavatosságon alapuló jogainak fennállását.

Három munkanapon belüli csereigény

Webáruházon keresztüli értékesítés esetén is érvényesül a három munkanapon belüli csereigény intézménye. Három munkanapon belüli cserteigényt a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alá tartozó tartós fogyasztási cikkek esetében lehet érvényesíteni, amely szerint, ha a 3 munkanapon belül érvényesíti valaki a csereigény intézményét, akkor az eladónak ezt úgy kell értelmeznie, hogy a termék az eladáskor már hibás volt és minden további nélkül a terméket ki kell cserélnie.

Mikor mentesül az Eladó a jótállási kötelezettsége alól?

Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

4. Szavatossági, jótállási igények érvényesítése 

A szavatossági igényeit a Felhasználó az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti: 

Név: Szabó János E.V. 

Levelezési cím: 9028 Győr, Fehérvári út 140. 

Telefonszám: +3630 251-8033 

E-mail cím: info@okosott.hu 

Jogérvényesítési lehetőségek

1.Panaszügyintézés helye, ideje, módja 

A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő: 

Név: Szabó János E.V. 

Levelezési cím: 9028 Győr, Fehérvári út 140. 

Telefonszám: +3630 251-8033 

E-mail cím: info@okosott.hu 

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt - vesz fel. 

A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni. 

A Szolgáltató a telefonon, vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

A Szolgáltató minden egyéb esetben az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. 

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését. 

A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. 

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót. 

2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek 

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Felhasználó, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is, továbbá a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára: 

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál 

Amennyiben a Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/” ( böngésző címsorába másolandó) 

Székhely szerinti békéltető testület elérhetőségei: 

Békéltető Testület Győr 

http://gymskik.hu/hu/gyor-moson-sopron-megyei-kereskedelmi-es-iparkamara/gymskik-mellett-mukodo-bekelteto-testulet 8676 (böngésző címsorába másolandó) 

9021 Győr, Szent István út 10/a 

Ügyfélfogadási idő: 

KEDD 9:00 - 12:00 

SZERDA 13:00 - 15:00 

CSÜTÖRTÖK 9:00 -12:00 

Elérhetőség: 

Tel: 06-96/520-217 

Fax: 520-218 

Email: bekeltetotestulet@gymskik.hu 

Bírósági eljárás kezdeményezése 

Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. rendelkezései szerint. 

Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján keresztül: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU 

Online adásvételi szerződéssel összefüggő fogyasztói jogvita esetén lehetőség van arra, hogy a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, akár határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a fenti linken keresztül elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján. 

Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat. 

Feltételek és kondíciók - 60 napos visszaküldési szolgáltatás

1. Alapvető rendelkezések

Ezek a rendelkezések a felek közötti kapcsolatot szabályozzák a "60 napos visszaküldési szolgáltatás"-ra vonatkozólag (a továbbiakban "Szolgáltatás"), másik oldalon Szabó János, mint egyéni vállalkozó, Adószám: 64163394-1-28 , cím: 9028 Győr, Fehérvári út 140 , a Győr Önkormányzatnál került bejegyzésre (a továbbiakban "Szolgáltató") a másik oldalon az Ügyfél (a továbbiakban "Ügyfél") ezek a feltételek vonatkoznak az összes kapcsolódó ügyletre, amik a szolgáltatásokra vonatkoznak. 

2. Szolgáltatás leírása
A Szolgáltató garantálja az ügyfélnek, hogy a terméket visszaküldheti bármilyen indok nélkül a vásárlástól számított 2 hónapon belül, az alább található feltételek szerint, ha a vásárló pénzvisszafizetést kér, vagyis felhasználja a szolgáltatást az alább meghatározott időtartamra.

3. A szolgáltatás felhasználási feltételei
A Szolgáltató köteles szolgáltatást nyújtani, tehát az ügyfélnek lehetőséget nyújtani a megvásárolt termék indoklás nélkül történő visszaküldéséhez a meghatározott időn belül, ha:

 • Az ügyfélnek az ajánlat idejében kell megvásárolnia a szolgáltatást, de legfeljebb,  amíg a termék vásárlásához a szolgáltatás igénybevehető
 • Az ügyfélnek időben kell megfizetnie a szolgáltatás árát
 • A termékvásárlásra vonatkozó szolgáltatás megállapodásától, a szolgáltatás érvénybelépése előtt nem állhat el az ügyfél
 • Az ügyfél nem több, mint 60 napig veheti igénybe a szolgáltatást, ami a vásárlás napjától kezdődik, és amely arra a termékre vonatkozik, amelyre a szolgáltatás vonatkozik, és amit a Szolgáltató értékesítési fiókjaban, végül a szerződéses partnerek üzleteiben a nyitvatartási időben vehet igénybe
 • Az ügyfél nem sértheti meg a termék azonosító (eredeti) cimkéjét, amire a szolgáltatás vonatkozik, vagy más módon a terméket megkárosítani (pl.: a gyártó által meghatározott, és a rendeltetésszerű használatra vonatkozó szabályok megsértésével)
 • Az ügyfél a termékvásárlással járó eredeti számlával köteles bizonyítani a szolgáltatásra történő jogosultságát
 • Az ügyfélnek a terméket "jó" állapotban kell visszaküldenie, (meghatározás alább található)

Abban az esetben, ha az ügyfél teljesíti a felhasználandó szolgáltatásokra vonatkozó feltételeket, az ügyfél a termékre vonatkozó pénzvisszafizetést kap, ami az Áfa értékét tartalmazza, mely jelen esetben 0, hiszen a vállalkozás alanyi adómentes. Abban az esetben, ha az ügyfél felhasználja a szolgáltatást, és pénzvisszafizetést kér a termékre, és a termék állapota "rossz" vagy "károsodott", akkor a vásárló a visszaküldött termék csökkentett értékben történő pénzvisszafizetésére lesz jogosult, ami 0 Ft érték is lehet.


A termékek állapotának meghatározása a vonatkozó szolgáltatás keretében 


 • A terméket minden tartozékával és kiegészítőjével együtt a Szolgáltató részére vissza lett küldve, (különösen a kábelek, állványok, távirányító, használati utasítás, meghajtók/firmware/SW, ajándékok stb.); és
  A terméken a használat jeleit nem lehet tapasztalni; és
  A visszaküldött termék a csomagolóanyagban kerül vissza, ami a termék normális kicsomagolásának nyomait tartalmazza.

 • Rossz
  A terméken a használat jeleit lehet tapasztalni; és/vagy
  A termék nem teljes; és/vagy
  A termék túlságosan kopott és/vagy könnyen javítható hibát tartalmaz, és a javítás után a termék korlátozás nélkül teljesen használhatóvá válik; és/vagy
  A termék teljes kapacitás alatt nem tartalmaz fogyóeszközöket.
 • Károsodott
  A termék sérült, és nem tudja teljesen ellátni a funkcióját; és/vagy
  A termék alapvetően hiányos, és ezért nem lehetséges teljes mértékben használni azt.

4. A szolgáltatás és pénzvisszafizetés

Abban az esetben, ha az ügyfél egy fogyasztó, akkor jogában áll elállni a szerződéstől, ami a szolgáltatás nyújtására vonatkozik, a vonatkozó törvények szerint, bár ilyen esetben az ügyfélnek a szerződéstől történő elállás pillanatában a jogalap nélküli gazdagodás miatt a szolgáltatónak a szükséges térítést meg kell adnia.

5. A termék és pénzvisszafizetés

Ha az ügyfél teljesíti a szolgáltató által meghatározott, és a termékszolgáltatás pénzvisszafizetésére vonatkozó feltételeket, a szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül, és a megvásárolt szolgáltatás teljesítése után a termék vásárlási árát az ügyfélnek visszajuttatja, adott esetben a vásárlás árát jóváírás formájábám téríti vissza a vásárlónak, ami további vásárlás alkalmával is felhasználható.

6. Záró rendelkezések
A rendelkezések 2020.12.01-től érvényesek és hatályosak, míg a szolgáltatás specifikációja elérhető a Szolgáltató által működtetett webáruházban.

Feltételek és kondíciók - Cserecsomag garancia

A "Cserecsomag garancia" szolgáltatással az okosott.hu, Szabó János e.v. a vásárlónak biztonságot nyújt, hogy a megvásárolt terméken észlelt garanciális/szavatossági hiba esetén a reklamációt azonnali cserével oldja meg. 

1. A fogalmak definíciója

Cserecsomag garancia

 • A cserecsomag garancia szolgáltatás a meghibásodás észlelése utáni azonnali cserére jogosító pótlólagos garancia megvásárlásán alapul.
 • Ezt a szolgáltatást a termékre vonatkozó szavatosság ideje alatt bármikor érvényesíteni lehet.
 • Egy termékhez csak egy ilyen szolgáltatást lehet megvásárolni.

Az eladó

Szabó János egyéni vállalkozó, Adószám: 64163394-1-28 , cím: 9028 Győr, Fehérvári út 140

A vásárló

egy fizikai vagy jogi személy, aki terméket vagy szolgáltatást vásárol a saját, vagy vállalkozása számára, ahol ezekkel a termékekkel vagy szolgáltatásokkal kereskedik.

2. Az Cserecsomag garancia szolgáltatás megvásárlása a termékkel együtt

 • Minden vásárlónak lehetősége van a termék megvásárlásakor kérni az Cserecsomag garancia szolgáltatást.
 • Az a termék, amihez lehetőség adódik megvásárolni az Cserecsomag garancia szolgáltatást, a vásárlásnál meg van jelölve ennek a szolgáltatásnak a választási lehetőségével.
 • A vásárló a szolgáltatás árát annak a terméknek az árával együtt fizeti meg, amire a szolgáltatás vonatkozik.
 • Az Cserecsomag garancia szolgáltatás árai a www.okosott.hu oldalon, a termékeknél vannak feltüntetve.
 • A vásárló a szolgáltatás megvételével beleegyezik, hogy az esetleges csereigénynél az eladónak jogában áll a reklamációt ugyanazon vagy más gyártó paramétereiben azonos, vagy jobb termékére való cseréjével megoldani.

3. Az Cserecsomag garancia szolgáltatás utólagos megvásárlása

 • Az Cserecsomag garancia szolgáltatást nem lehet utólag megvásárolni.

4. Az Cserecsomag garancia érvényesítése

Az eladó úgy határozza meg a termék meghibásodását, aminél érvényesíthető az Cserecsomag garancia, hogy az a termék olyan hibája, ami a használati utasításnak megfelelő használat mellett keletkezett, miközben a terméket a szokásos módon használták.

Az Cserecsomag garancia nem vonatkozik a normál használat okozta elhasználódásra, mivel ezt a tényt nem lehet reklamálni.

Az Cserecsomag garancia szolgáltatás nem érvényesíthető az olyan termékre, amelynek sérültek a védőpecsétjei, információs matricái, sorozatszáma stb.

Az Cserecsomag garancia szolgáltatás nem vonatkozik a termék azon sérüléseire, ami:

 • mechanikai sérülésből keletkezett,
 • elektromos túlfeszültség okozta (láthatóan megégett alkatrészek vagy áramköri lapok),
 • a termék olyan körülmények közti használatából keletkezik, amely nem felel meg a gyártó vagy eladó által támasztott működési hőmérséklettel, porral, nedvességgel, kémiai anyagokkal vagy mechanikai behatásokkal szemben támasztott követelményeinek, 
 • nem szakszerű telepítésből, kezelésből, használatból vagy a készülék karbantartásának elhanyagolásából adódik,
 • ha a termék vagy annak része számítógépes vírus miatt sérült,
 • ha a hiba csak olyan szoftver futásánál jelentkezik, amelynél a vevő nem tudja bizonyítani a legális eredetet, vagy nem legális szoftver telepítéséből vagy ilyen fogyóeszköz használata miatt keletkezik,
 • ha a termék túlzott igénybevételtől hibásodott meg, vagy olyan körülmények között volt használva, ami ellenkezik a dokumentációban, vagy az általános használati feltételekben leírt körülményekkel,
 • nem hozzáértő beavatkozás, vagy paraméter változtatás miatt keletkezett,
 • olyan termékre, amit a vásárló átalakított (befestett, meghajlított, stb.) és a hiba ennek következményeként keletkezett,
 • hibás BIOS, vagy firmware frissítésből keletkezett,
 • természeti csapás vagy felsőbb erők miatt keletkezett.

Az Cserecsomag garancia nem vonatkozik a hozzáadott vagy megvásárolt tartozékokra, alkatrészekre mint pl. az elemek, vezetékek, fejhallgatók, izzók vagy adapterek.

Az Cserecsomag garancia szolgáltatás érvényesítésénél a vásárlónak a megreklamált termékkel együtt a termék megvásárlását igazoló számla másolatát is el kell küldeni

Az Cserecsomag garancia szolgáltatást csak a GLS futárszolgálat bonyolítja le, melyet a vásárló tudomásul vesz.

5. A szolgáltatás igénybevétele

Az eladó kifejezetten figyelmezteti a vevőt arra, hogy a raktárkészletezés miatt olyan megoldást is kínálhat a követelésre, hogy ugyanazon vagy más gyártó azonos vagy jobb paraméterekkel rendelkező termékét kínálja fel cserére. A vevő a szolgáltatás megvásárlásával egyetértését fejezi ki ezzel a folyamattal.

A vevő számára, aki megvásárolta az Cserecsomag garancia szolgáltatást az eladó garantálja:

 • a termék azonnali cseréjét a vevő által kifogásolt, vagy más szavatossági hiba észlelése esetén.
 • hogy ha a megfelelő terméket nem tudja 72 órán belül biztosítani, jóváírás kiállítása és kifizetése formájában kompenzálja azt.
 • a terméknek a lehető legrövidebb időn belüli eljuttatását a reklamáció érvényesítésének helyére.

Az Cserecsomag garancia szolgáltatás érvényességi ideje alatt a hibák eltávolítására irányuló igények száma nem korlátozott. Az Cserecsomag garancia szolgáltatás az újonnan kibocsátott termékekre is érvényes.

A termékre vonatkozó jóváírás kiadásával a szolgáltatás elhasználódik.

6. A szolgáltatás átruházása

Az Cserecsomag garancia szolgáltatás érvényességének átruházása egy harmadik személy számára az eredeti szolgáltatás lejáratig fennmaradó időszakra az eladónak történt írásbeli értesítés után lehetséges.

Az Cserecsomag garancia szolgáltatás ugyanazon termékkategóriába tartozó másik termékre is átruházható, feltéve, hogy a Polgári Törvénykönyv szerinti törvényi garanciális időszak alatt az eladó kicseréli az eredeti terméket, amelyhez az Cserecsomag garancia szolgáltatást megkötötték. 

7. A szolgáltatás megszüntetése

Az Cserecsomag garancia szolgáltatás a vevő részéről felmondható, ha az eladó alapvető módon megsérti a szolgáltatás feltételeit.

Felmondás esetén az eladó az vevő által fizetett összeg időben arányos részét téríti vissza. Az Cserecsomag garancia szolgáltatás a jogi garancia végén befejeződik.

Az Cserecsomag garancia szolgáltatást tartalmazó termékekkel kapcsolatos jóváírási jegy megadásával ez a szolgáltatás a jóváírási dátumon lejár.

Ha az árura az eladó a törvényes szavatosság ideje alatt állít ki jóváírást, az eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a vevőnek visszatéríti az Cserecsomag garancia szolgáltatás ki nem használt idejének arányos árát.

Abban az esetben, ha az eladó nem lesz képes biztosítani a szolgáltatást (azaz a paramétereiben vagy árban hatékony cseretermék nem lesz készleten), az eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatás teljes eredeti összegére jóváírást adjon.

Egyéb

1. ÁSZF, árak módosítása / Eljárás hibás ár esetén

A Szolgáltató jelen ÁSZFet, a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor jogosult módosítani, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes. 

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

 • 0 Ft-os ár,
 • kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 5000 Ft-os termék esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 1000 Ft-ért kínált termék).

Hibás ár feltüntetése esetén Eladó felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

2. Technikai korlátok 

A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást. 

3. Részleges érvénytelenség, magatartási kódex

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.

Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

4. A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást. 

5. Az adatbeviteli hibák javítása - Felelősség a megadott adatok valóságáért

Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett). Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

6. Adatvédelmi szabályzat 

A szolgáltató adatvédelmi szabályzata a következő címen érhető el:

https://okosott.hu/shop_help.php?tab=privacy_policy

Adatkezelési tájékoztató
Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Érintett honlap: https://okosott.hu és az ahhoz, linkekkel kapcsolódó aloldalak 

 

Bevezetés 

Szabó János vagyok, egyéni vállalkozó, lányommal, Szabó Orsolyával a  htttps://okosott.hu weblap tulajdonosa és üzemeltetője. Célom annak  biztosítása, hogy biztonságban érezze magát a weboldalamon, így fontos számomra az  Ön magánéletének és személyiségi jogainak védelme. Ezért, kérem, alaposan olvassa át a  weboldalam működéséről szóló alábbi összefoglalót. Bízhat abban, hogy az adatkezelés  átláthatóan és tisztességesen történik, és mindent megteszek annak érdekében, hogy az  adatait gondosan és felelősen kezeljem. Az alábbi Adatvédelmi szabályzat célja  tájékoztatás nyújtása az Ön részére arról, hogy hogyan használom a személyes adatait,  amellyel kapcsolatosan megfelelek az információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) és az  Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) szigorú követelményeinek. 

Az adatkezelési alapelveim összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos  jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és  

az információszabadságról (Infotv.); 

 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 
 • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.); 
 • 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.); 
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.); 
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az  információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.); • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.); 
 • 2005. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint  a magánnyomozói tevékenység szabályairól (SzVMt.); 
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről  és egyes korlátairól (Grt.), 
 • 2012. évi CLIX. törvény – a postai szolgáltatásokról (Postatv.) 

Az adatkezelő adatai és az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei 

Személyemben az adatkezelő és az adatvédelmi tisztségviselő azonos. A GDPR, az EU  tagállamokban irányadó más adatvédelmi jogszabályok és az adatvédelemre vonatkozó  más előírások szerint az adatkezelő: 

Szabó János egyéni vállalkozó (EV). 

Nyilvántartási szám: 9022634 

Cím: 9028 Győr, Fehérvári út 140 

Adószám: 64163394-1-28 

Telefonszám: +36302518033 

E-mail cím: info@okosott.hu 

Domain regisztrátor és a honlap tartalmáért felelős személy: Szabó János EV.

A személyes adatok 

A személyes adat az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve,  azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális  vagy szociális azonosságára jellemző információ -, valamint az adatból levonható, az  érintettre vonatkozó következtetés. A regisztrált felhasználó nevén, címén,  telefonszámán, e-mail címén és adó azonosító jelén túlmenően weblapomon tett minden  látogatás alatt további adatok automatikus gyűjtésére is sor kerül technikai okokból: ilyen  pl. az IP-cím, amelyet az Ön internet-szolgáltatója oszt ki számítógépe részére az  internetre való csatlakozás céljából vagy információk arról az internet-helyről, ahonnan  Ön meglátogatta az ajánlatomat, de ilyenek az Ön által használt böngésző beállításai.  (technikai információk) Ez a technikai anyag némely esetben személyes adatokat  képezhet. Általános szabályként azonban én ezeket a technikai adatokat csupán olyan  mértékben használom fel, amennyire technikai szempontból weboldalam működése és  védelme érdekében szükséges a támadásokkal és visszaélésekkel szemben, ezen  túlmenően pszeudonimizált (álnevesített) vagy anonimizált (nem nevesített) formában  statisztikai célokra. 

A személyes adatok kezelésének köre 

A személyes adatait csak olyan körben gyűjtöm és használom fel, amelyben az szükséges  a weboldal működéséhez és a tartalmaim és szolgáltatásaim nyújtásához, például, amikor  terméket vagy szolgáltatást rendel. A személyes adatait kizárólag az Ön hozzájárulásával  gyűjtöm és használom fel. Ez alól kivétel, amikor nem lehetséges az előzetes  

hozzájárulás beszerzése bizonyos körülmények miatt és az adatkezelést jogszabály teszi  lehetővé. 

A személyes adatai biztonsága kiemelkedően fontos számomra. Ezért megteszem azokat  a technikai és szervezési intézkedéseket, hogy megvédjem az általam kezelt adatait, így  megelőzve az elvesztésüket, vagy harmadik személyek visszaéléseit. Ebből következően  

rám kötelezően betartandó titoktartási szabályok vonatkoznak. Annak biztosítása  érdekében, hogy az adatai mindig védve legyenek, a technikai biztonsági intézkedéseket  rendszeresen felülvizsgálom és szükség esetén módosítom azokat az új technológiai  követelmények szerint. Ezek az alapelvek vonatkoznak azon cégekre is, amelyek  megbízásomból, vagy a partneri viszonyból adódó utasításaim szerint kezelnek és  használnak fel adatokat. 

Az adatkezelés céljai és a személyes adatok kezelésének módjára vonatkozó jogelvek A személyes adatait a következő célokra gyűjtöm, kezelem és használom fel: 

 • Szerződések létrehozása és teljesítése 
 • Hírlevelek küldése 
 • Marketing tevékenységek, mint pl. nyereményjátékok 
 • Ügyfélszolgálat 
 • Médiaszolgáltatások nyújtása, pl. online kínált termékeim és  

szolgáltatásaim megrendelésének kezelése

A személyes adatait a következő jogelvek alapján kezelem: 

 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szolgál az adatkezelés alapjául, amelyhez  beszerzem az Ön hozzájárulását bizonyos adatkezelési célokra. 
 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szabályozza, hogy a személyes adatok  kezelhetők egy szerződés teljesítése érdekében, pl. egy termék vásárlásával  kapcsolatosan. Ugyanez vonatkozik azokra az adatkezelési tevékenységekre is,  amelyek szükségesek a szerződés megkötése előtti tevékenységekhez, mint pl.  termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos érdeklődések kezelése. 
 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja olyan esetekben alkalmazandó, amikor jogi  kötelezettség írja elő számomra az adatkezelést, például az adókötelezettségekkel  kapcsolatosan. 
 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) pontja tartalmazza, hogy személyes adatok kezelhetők az  Ön vagy más természetes személyek létfontosságú érdekeinek védelmében. 
 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja a jogos érdekemre vonatkozik, például amikor a  megrendelések teljesítése érdekében szolgáltatókat veszek igénybe (pl. kiszállítási  szolgáltatások), amikor statisztikai felmérést és elemzéseket végzek, vagy amikor  

naplózom a belépési kísérleteket. Az érdekem abban áll, hogy felhasználóbarát,  tetszetős és biztonságos weboldalt tudjak biztosítani és optimalizálhassam azt oly  módon, hogy az mind szolgálja az üzleti érdekeimet, mind pedig megfeleljen az Ön  elvárásainak. 

Személyes adatok tárolásának ideje és a törlési gyakorlat 

Csak addig kezelek és tárolok személyes adatokat, amíg azok szükségesek az adatkezelés  céljának megvalósulásához, vagy ameddig jogszabály vagy más rendelkezés előírja azt  számomra. Amint a cél megszűnik vagy teljesül, a személyes adatait törlöm, vagy  korlátozom a hozzáférést. A korlátozott hozzáférés azt jelenti, hogy az adatok törlésre  kerülnek, amint a jogszabályokban vagy szerződésekben meghatározott megőrzési idők  eltelte lehetővé teszi ezt, ha egyébként nem áll fenn olyan ok, ami alapján  feltételezhetem, hogy a törlés veszélyeztetné az Ön jogos érdekét és feltéve, hogy a  törléshez nem szükséges aránytalanul terhes erőforrás-ráfordítás a tárolás egyedi  körülményei miatt. 

Általános adatok és információk gyűjtése (naplófájlok) 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjának megfelelően a weboldalam számos általános  adatot és információt gyűjt minden hozzáférésről és ezeket átmenetileg a szerver  naplófájljaiban tárolom. A naplófájlokat a számítógépes rendszer automatikus naplózása  hozza létre. A következő adatokat gyűjthetem: 

 • Weboldalhoz való hozzáférés (dátum, idő és gyakoriság) 
 • Hogyan érkezett a weboldalra (küldő oldal, hiperlink stb.) 
 • Küldött adatmennyiség 
 • Az Ön által használt böngésző és verziószáma 
 • Az Ön által használt operációs rendszer 
 • Az Ön internetszolgáltatója
 • Az internetszolgáltató által az internetre való csatlakozáskor az Ön  számítógépének kiosztott IP cím 

Ezen adatok gyűjtése és tárolása szükséges a weboldal működtetéséhez, hogy biztosítani  tudjam a weboldal funkcionalitását és megfelelően tudjam bemutatni a weboldalam  tartalmát. Szintén felhasználom ezeket az adatokat arra, hogy optimalizáljam a  weboldalam és biztosítsam az IT rendszereim biztonságát. Ezen okból az adatokat  legfeljebb hét napig tárolom, műszaki elővigyázatosságból. Ezen adatokat szintén  használom marketing, piackutatási és szolgáltatásstrukturálási célokra. 

Sütik, webelemzési szolgáltatások és közösségi média 

Elkötelezett vagyok aziránt, hogy Önnek a lehető legmagasabb színvonalú szolgáltatást  nyújtsam. Célom, hogy megőrizzem az Ön belém vetett bizalmát. Ennek megfelelően  egyértelmű tájékoztatást szeretnék adni arról, hogy a https://okosott.hu weboldalunk sütijeit („cookies”) hogyan használom fel, illetve miként tárolom. A sütik kisméretű szöveges, képi vagy szoftverfájlok, amelyeket az Ön számítógépén,  okostelefonján vagy webhelyek böngészésekor interneteléréshez használt egyéb  eszközein helyezek el és tárolok. A sütik rendkívül hasznos eszközök, amelyek lehetővé  teszik, hogy az internetes oldal Önt felismerje, továbbá, hogy naplózza az időpontokat,  amikor Ön egy adott oldalra ellátogat. Emellett lehetővé teszik, hogy a weboldallal Ön  biztonságos kapcsolatot létesítsen, és a felhasználói élményt is növelik azáltal, hogy a  weboldallal kapcsolatos élményét javítják, a kapcsolatot biztosítják és/vagy egy adott  oldal tartalmát az Ön érdeklődési köréhez igazítják. 

A sütik által az Ön számítógépén rövid ideig tárolt információ az alábbiakra vonatkozhat:  azon weboldalak, amelyekre Ön a sütit tartalmazó számítógépével ellátogatott; azok a  hirdetések, amelyekre Ön rákattintott; az Ön által használt böngésző típusa; az Ön IP címe; és az adott weboldal számára Ön által megadott információ (a sütik alkalmazásával  elkerülhető az információ ismételt megadása). 

A sütikre, webelemzési szolgáltatásokra és az alkalmazott közösségi média plug-inekre  külön Süti szabályzat vonatkozik. 

A termékeimmel és szolgáltatásaimmal kapcsolatos, különleges ajánlatokra és más  üzenetekre, mint pl. hírlevelekre vonatkozó információk közlése 

Arra használom az adatait, hogy megküldjem az Ön által kért információt a termékeimről, szolgáltatásaimról és más különleges ajánlatokról az Ön által megadott e mail-címre. Ezt csak előzetes hozzájárulásával teszem, vagy, ha jogszabályok lehetővé  teszik ezt. Az ilyen kommunikációhoz való hozzájárulásra a GDPR 6. cikk (1) bekezdés  a) pontja és a 7. cikk vonatkozik. 

 1. Feliratkozás ingyenes termék részletre, illetve hírlevelekre a weboldalon keresztül: A weboldalamon lehetősége van feliratkozni ingyenes termék  részletre, illetve hírlevélre. Amikor feliratkozik az ingyenes termék részletre és a  hírlevélre, a megadott adatok továbbításra kerülnek hozzám, így legalább az Ön által  megadott név és az Ön e-mail-címe. A feliratkozás akként történik, hogy Ön a  feliratkozásra vonatkozó nyilatkozat közelében elhelyezett jelölőnégyzetet kipipálja. Ekkor az Ön hozzájárulása megszerzésre kerül az adatkezeléshez. A jelölőnégyzet  kipipálását megelőzően az Adatvédelmi szabályzat is megtekinthető. A feliratkozást  követően a regisztráció során megadott adatai bekerülnek az ingyenes termék, illetve  hírlevél adatbázisaimba. 
 2. A termékek és szolgáltatások értékesítésével kapcsolatos kommunikációk Ha termékeket vagy szolgáltatásokat vásárol a weboldalamon, úgy információkat  küldhetek Önnek a saját hasonló termékeimről és szolgáltatásaimról az Ön által  megadott e-mailcímre, még az Ön hozzájárulása nélkül is. 

Azt szeretném, hogy érdeklődéssel olvassa az e-mailjeimet és ezért megpróbálok  kizárólag olyan információkat összeállítani, amelyeket valószínűleg Ön érdekesnek  találhat. Ezért mérem és tárolom a felhasználói profiljával végzett megnyitásokat és  kattintásokat. Ezen információk közé tartozik az is, hogy megnyitja-e az e-mailjeimet és  ha igen, mikor, mely tartalmakra kattint az e-mailben, valamint, hogy megkapja-e az e maileimet és ha nem, miért nem. Ezeket az adatokat szintén használom, statisztikai  célokra. 

Természetesen leiratkozhat, hogy ne kapjon ilyen e-maileket, azaz visszavonhatja a  hozzájárulását a jövőre nézve, amelyhez egy leiratkozási link áll rendelkezésére minden  e-mailben és hírlevélben. Ezen kívül, bármikor felveheti velem a kapcsolatot a következő  elérhetőségeken, hogy visszavonja a hozzájárulását: 

- e-mailen: info@okosott.hu 

- postai úton: Szabó János EV. 9028 Győr, Fehérvári út 140 

Nem lehetséges leiratkozni bizonyos tájékoztató üzenetekről, amelyek szükségesek a  szerződések teljesítéséhez és a weboldalam működéséhez, beleértve a szolgáltatási e maileket vagy vásárlásokkal kapcsolatos információkat (pl. megrendelések megerősítése,  szerződéses dokumentumok, fizetési adatok kezelése). Ezeket az értesítéseket az Ön által  megadott elérhetőségekre küldöm. 

A személyes adatok kezelése kapcsolatfelvételkor, látogatók megrendeléseinek  leadásakor 

 1. Kapcsolatfelvétel: Amikor e-mailen vagy a kapcsolatfelvételi űrlapon felveszi velem a kapcsolatot, az Ön  által megadott adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján tárolom, hogy  meg tudjam válaszolni a kérdéseit. A kapcsolatot naplózom, hogy bizonyítani tudjam a  jogi követelmények szerint. Az Ön hozzájárulását akkor szerzem be az adatkezeléshez,  amikor kitölti az űrlapot és a jelen Adatvédelmi szabályzat is megtekinthető ekkor. Az  ezzel kapcsolatos adatokat törlöm, amikor a szóban forgó kommunikáció befejeződik  és az adott ügy véglegesen megoldódott. 
 2. Megrendelések látogatóként: Önnek lehetősége van látogatóként megrendelést leadnia a weboldalon. Kérem, vegye figyelembe, hogy emiatt ez azzal járhat, hogy  a jövőbeni rendelések esetén újra meg kell majd adnia az adatait. A látogatói megrendelésekhez megadott adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja  szerint a szerződés teljesítése érdekében gyűjtöm, kezelem és használom fel. Az Ön  által megadott információkat az adatkezelés és a megrendelésén teljesítésének idejére  tárolom. Az Ön adatai ezt követően törlésre kerülnek. 
 3. Megrendelések regisztrált vásárlóként: A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani (pl. az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni)A regisztráció a szerződéskötésnek nem feltétele.

  A látogatói és regisztrált megrendelésekhez megadott adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja  szerint a szerződés teljesítése érdekében gyűjtöm, kezelem és használom fel. Az Ön  által megadott információkat az adatkezelés és a megrendelésén teljesítésének idejére, majd az ön hozzájárulásának visszavonásáig tárolom.  Ehhez Ön a regisztráció során járul hozzá. Az adatokat továbbá a polgári jogi elévülési idő szerint 5 évig kezeljük.

 4. Vegyes: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontja szerint tárolom és felhasználom az Ön  személyes adatait és műszaki információkat, ahol ez szükséges a weboldalamon  történő visszaélések vagy más jogellenes magatartások megelőzése vagy vizsgálata  érdekében, pl. adatbiztonság fenntartása az IT rendszerem elleni támadás esetén. Ezt  szintén meg lehet tenni közigazgatási hatóságok vagy bíróságok rendelkezése szerint  annyiban, amennyiben ezt előírják részemre a jogszabályok, valamint a jogaim és  érdekeim védelme érdekében és annyiban, amennyiben ez szükséges a követelésekkel szembeni védekezéshez. 

   


  Adatok lehetséges címzettjei:

Házhozszállítási kérés esetén

Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenységek:

 

Az adatfeldolgozó megnevezése: Webshippy Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság

Az adatfeldolgozó székhelye: 1044 Budapest, Ezred u. 2. B. ép. 13.

Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@webshippy.com

 

Az adatfeldolgozó megnevezése: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Az adatfeldolgozó székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Az adatfeldolgozó telefonszáma:  +36-29/88 66 70

Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@gls-hungary.com

 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a postai küldemény feladását követő naptári év végéig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

 

Számla ellenértékének kiegyenlítésében közreműködő szolgáltatók:

Bankkártyás fizetéshez a fizetési rendszert a Barion ill. az OTP Simple Pay biztosítja. Ezen fizetési módok egyikének választása esetén a rendelés leadása után az érintett átirányításra kerül a Barion ill. az OTP Simple Pay fizetési felületére. 

 

Az online fizetéssel kapcsolatos adatfelodolgozás:

Az adatfeldolgozó megnevezése: Barion Payment Zrt.

Az adatfeldolgozó székhelye: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5.

Az adatfeldolgozó telefonszáma:  +36 1 464 70 99

Az adatfeldolgozó e-mail címe: hello@barion.com

A Bairon Payment Zrt. általános szerződési feltételeinek megfelelően közreműködik az Online fizetés végrehajtásában.

(részletes információ: https://www.barion.com/hu/)

A fizetés során megadott adatokat a Szolgáltató nem tárolja, azokat a Barion kezeli a pénzügyi szolgáltatókra vonatkozó adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően.

 

Az adatfeldolgozó megnevezése: OTP Simpley Pay

Az adatfeldolgozó székhelye: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.;

Az adatfeldolgozó e-mail címe: ugyfelszolgalat@simple.hu

A Bairon Payment Zrt. általános szerződési feltételeinek megfelelően közreműködik az Online fizetés végrehajtásában.

(részletes információ: https://simplepay.hu/)

A fizetés során megadott adatokat a Szolgáltató nem tárolja, azokat a Barion kezeli a pénzügyi szolgáltatókra vonatkozó adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően.

 

Számlázási adatainak címzettjei

címzettje a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a számviteli törvény értelmében:

Székhelye: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.;

Postacíme: 1373 Budapest, Pf. 561.;

Telefonszáma: +36 (1) 428-5100;

Faxszáma: +36 (1) 428-5509;

Központi elektronikus levélcíme: nav_kozpont@nav.gov.hu; honlap URL-je: http://nav.gov.hu

 

Személyes adatok továbbítása harmadik személyek részére 

A személyes adatai továbbításakor mindig a lehető legmagasabb szintű biztonságot  nyújtom, ezért az adatait kizárólag olyan szerződéses kötelezettségeket vállalt  szolgáltatók és partnerek részére továbbítom, amelyek azt megelőzően gondosan kerültek  kiválasztásra. Csak olyan szervezetek részére továbbítok adatokat, amelyek az Európai  Gazdasági Térségben telepedtek le és így a szigorú EU-s adatvédelmi jogszabályok  vonatkoznak rájuk vagy olyan szervezetek részére, amelyekre ezzel egyenértékű  biztonsági szabályozás vonatkozik. Az adatok harmadik országba történő továbbítását  jelenleg nem végzem és nem is tervezem. 

 1. Adattovábbítás szolgáltató partnerek részére a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és  f) pontja szerint 

A weboldalam működtetése és optimalizálása, valamint a szerződések teljesítése  érdekében különböző szolgáltatókat bíztam meg, hogy a nevemben teljesítsenek  bizonyos feladatokat, pl. központi IT szolgáltatások nyújtása, a fizetések feldolgozása,  a számlázási tevékenység elvégzése, a termékek tárolása és csomagolása, a termékek  kiszállítása, eszközök telepítése vagy hírlevelek megküldése. Az egyes célokhoz  gyűjtött információkat továbbítom ezen szolgáltatók részére (pl. név, cím). 

Ezek közül néhány társaság a megbízásomból jár el a megrendelések kezelése és  teljesítése érdekében és így a megadott adatokat kizárólag az utasításam szerint  használhatják fel. Ebben az esetben jogilag felelek annak biztosításáért, hogy az  általam megbízott cégek megfelelő adatbiztonsági óvintézkedéseket tegyenek. Ezért  meghatározott adatbiztonsági intézkedésekről állapodtam meg ezekkel a cégekkel és  ezeket az intézkedéseket rendszeresen ellenőrzöm. 

Ellentétben a külső adatkezelési követelményekkel, harmadik felek részére a szerződés  teljesítésének következő eseteiben továbbítom az adatokat, amely esetekben ezek a  felek maguk felelnek az adatok felhasználásáért: 

 • Áruk fuvarozásával kapcsolatosan az adatok továbbításra kerülnek a  megrendelésben meghatározott logisztikai cégekhez vagy postai szolgáltatókhoz. • A megrendelt áruk kifizetésével kapcsolatosan, adatokat továbbítok a megrendelésben meghatározott fizetési szolgáltatója, vagy a finanszírozó bank  részére. Ahol hitelkártyát használnak a fizetéshez, egy ügyletalapú biztonsági  ellenőrzés kerül elvégzésre az OTP Bank fizetési feldolgozó segítségével, hogy  megelőzzem a hitelkártya-csalásokat.
 • A fizetéssel kapcsolatosan nem gyűjtök vagy tárolok fizetési adatokat, mint pl.  hitelkártya számokat vagy számlainformációkat. Ezek kizárólag és közvetlenül az  érintett fizetési szolgáltató részére kerülnek megküldésre. A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni.
 • A vásárlók e-mail címének tárolására az Árukereső (Online Comparison Shopping Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Adószám: 24868291-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-186759) adatfeldolgozó megbízással rendelkezik a Megbízható Bolt Programhoz kapcsolódó vásárlói elégedettség-felmérés céljából. Az itt történő vásárlások után a vásárló e-mail címe az Árukereső részére továbbításra kerül. Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az adatfeldolgozásra így továbbított átadott e-mail címet, mint személyes adatot utasításunkra az Online Comparison Shopping Kft. kezeli, megfelelő írásbeli szerződés és adatvédelmi feltételek mellett.

   

  2. Adattovábbítás más harmadik személyek részére a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c)  és f) pontjai szerint 

Végezetül, továbbíthatom a személyes adatait harmadik felek vagy közigazgatási  szervek részére a hatályos adatvédelmi jogszabályok szerint, ha ez részünkre jogilag  kötelező (pl. egy közigazgatási hatóság vagy bíróság végzése alapján) vagy ha  jogosult vagyok így eljárni (pl. mivel ez szükséges egy bűncselekmény  nyomozásához vagy a jogaim és érdekeim bizonyításához és érvényesítéséhez). 

Kapcsolatfelvétel Szabó János EV.-val mint adatkezelővel 

Amennyiben megkereséssel kíván fordulni hozzám, Szabó János EV.-hoz, úgy azt a  jelen tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken teheti meg.  Én minden, hozzám beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont  adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az  adatközléstől számított legfeljebb öt év elteltével törlök. 

Az adatkezelés célja: az ügyfelek és az adatkezelő jogainak érvényesítése, az esetleges  jogviták eldöntését szolgáló bizonyíték biztosítása, az utólagos bizonyíthatóság, valamint  a megállapodások utólagos bizonyítása, minőségbiztosítás. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása. 

A kezelt adatok köre: levelek, valamint a levelezés során megadott személyes adatok Az adatok törlésének határideje: 5 év (a Polgári Törvénykönyv szerinti általános  elévülési idő) 

Jelentkezés álláshirdetésekre 

Amennyiben álláshirdetésre szóló pályázatot teszek közzé, úgy én, mint Szabó János EV. a beérkezett pályázatokat tárolom. 

Az adatkezelés célja: az egyéni vállalkozásom során betöltendő állásra történő  jelentkezés, a kiválasztási eljárásban való részvétel 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása. 

A kezelt személyes adatok típusa: a kísérőlevelek, önéletrajzok, pályázatok, valamint az  azokban megadott egyéb személyes adatok. 

Az adatkezelés időtartama: a pályázat benyújtásától számított hat hónap. 

Az érintett természetes személy jogai 

Természetesen Ön rendelkezik jogokkal az adatai gyűjtésével kapcsolatosan, amelyekről  ezúton örömmel tájékoztatom. Amennyiben ingyenesen kívánja gyakorolni valamely  jogát az alábbiak közül, úgy csak küldjön nekem egy üzenetet. A következő  elérhetőségeket tudja igénybe venni költségek nélkül, kivéve azon költségeket, amelyeket  az Ön szolgáltatója számít fel esetlegesen az üzenet továbbításáért:

- e-mailen: info@okosott.hu 

- postai úton: Szabó János EV. 9028 Győr, Fehérvári út 140 

A saját biztonsága érdekében, fenntartom a jogot, hogy további adatot kérjek a  személyazonossága ellenőrzéséhez, amikor egy megkeresésére válaszolok. Ha az  azonosítás nem lehetséges, úgy szintén fenntartom a jogot, hogy elutasítsam a  megkeresés megválaszolását. 

 1. Tájékoztatáshoz való jog: Ön jogosult tájékoztatást kérni tőlem az Önnel kapcsolatosan tárolt  személyes adatokról. 
 2. Helyesbítéshez való jog: Ön jogosult kérni az Önnel kapcsolatosan tárolt személyes adatok azonnali helyesbítését és/vagy kiegészítését. 
 3. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Ön jogosult kérni, hogy a személyes adatai kezelését korlátozzam, ha Ön vitatja az  Önnel kapcsolatosan tárolt adatok pontosságát, ha az adatkezelés jogellenes és már  nincs szükségem az adatra, de nem szeretné, hogy töröljük az adatot és szüksége van  ezekre jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy ellenük való  védekezéshez vagy, ha tiltakozott az adatkezelés ellen.
 4. Törléshez való jog : Ön jogosult kérni az általam tárolt személyes adatai törlését, kivéve, ha az adatok  megőrzése szükséges a szabad véleménynyilvánításhoz, a tájékozódás  szabadságához, jogi kötelezettségeknek való megfeleléshez, közérdekből, jogi  igények előterjesztéséhez vagy azok elleni védekezéshez vagy jogok gyakorlásához 
 5. Tájékoztatáshoz való jog: Ha érvényesítette a helyesbítéshez, törléshez vagy adatkezelés korlátozásához való  jogát, úgy a személyes adatai minden átvevőjét értesítem arról, hogy hogyan  helyesbítettem, töröltem az adatot vagy arról, hogy most már korlátozás vonatkozik az  adat kezelésére, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalan erőfeszítést igényel. 
 6. Adathordozhatósághoz való jog : Ön jogosult a részemre megadott adatairól másolatot kérni. Továbbá jogosult azt  kérni, hogy Önnek vagy harmadik személynek ezt küldjem meg tagolt, széles körben  használt és géppel olvasható formában. Ha azt kéri, hogy az adatokat közvetlenül egy  másik adatkezelő részére küldjem meg, úgy ezt csak akkor teszem, ha műszakilag ez  lehetséges.
 7. Tiltakozás joga: Ha a személyes adatait jogos érdek nélkül kezelem a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f)  pontja szerint, úgy az adatkezelés ellen bármikor jogosult tiltakozni a GDPR 21.  cikk szerint.
 8. Hozzájárulás visszavonásának joga: Ön jogosult bármikor visszavonni a hozzájárulását az adatok gyűjtésével  kapcsolatosan a jövőre hatályosan. A visszavonásig gyűjtött adatokat ez nem érinti.  Bízom benne, hogy megérti, hogy az adott személyi vagy technikai körülményektől  függően lehetséges, hogy némi időbe telhet feldolgozni a hozzájárulás visszavonását  és ez alatt az idő alatt még kaphat tőlem üzeneteket. 
 9. Szabályozó hatósághoz való panasz beterjesztésének joga: Ha a személyes adatai kezelése sérti az adatvédelmi jogszabályokat, vagy az  adatvédelmi jogai bármilyen más módon megsértésre kerültek, úgy panaszt tehet  a szabályozó hatóságnál. 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  

postacím: 1530 Budapest, Pf. 5. 

székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

Telefon: 06/1/391-1400 

Fax: 06/1/391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

URL: http://naih.hu 

Adatbiztonság 

Személyes adatainak biztonsága rendkívül fontos számomra. Ezért az Ön nálam tárolt  adatait technikai és szervezeti intézkedésekkel védelmezem, hogy hatékonyan  megakadályozzam azok harmadik fél által történő elvesztését és manipulálását. Adatai  hosszú távú oltalmának biztosítására a technikai biztonsági intézkedéseimet rendszeresen  ellenőrzöm, és ha szükséges, az adott helyen érvényes technológiai szabványhoz  igazítom. Ezek az elvek azoknál a vállalatoknál (üzleti partnereimnél) is érvényesek,  amelyek az Ön rendelései kapcsán tőlem adatot kapnak és adatot dolgoznak fel és  használnak. 

Az adatfeldolgozói a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az  adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek  jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat  figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtok végre annak  érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantáljam. 

A személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai  eszközöket úgy választom meg és üzemeltetem, hogy a kezelt adat: 

 1. a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); 
 2. b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); 
 3. c) változatlansága igazolható (adatintegritás); 
 4. d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védem különösen a jogosulatlan hozzáférés,  megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint  a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából  fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 

A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme  érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítom, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha  azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez  rendelhetők. A technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és  szervezeti intézkedésekkel gondoskodok az adatkezelés biztonságának védelméről,  amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi  szintet nyújt. 

Az adatkezelés során megőrzöm: 

 1. a) a titkosságot: megvédem az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre  jogosult; 
 2. b) a sértetlenséget: megvédem az információnak és a feldolgozás módszerének a  pontosságát és teljességét; 
 3. c) a rendelkezésre állást: gondoskodok arról, hogy amikor a jogosult használónak  szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre  álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök. 

Az adatkezelésekben érintett partnereimnek informatikai rendszere és hálózata egyaránt  védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és  árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra  vezető támadások ellen. Az adott partner üzemeltetője a biztonságról szerverszintű és  alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. 

Tájékoztatom a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek,  protokolltól (email, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati  fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására,  vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől  megvédendő, mint adatkezelő, megteszek minden tőlem elvárható óvintézkedést. A  rendszereket megfigyelem annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést  rögzíthessek, és bizonyítékkal szolgálhassak minden biztonsági esemény esetében. A  rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések  hatékonyságának ellenőrzését is. 

Mint adatkezelő, nyilvántartom az esetleges adatvédelmi incidense-ket, feltüntetve az  adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett  intézkedéseket. 

Más cégek weboldalaira mutató linkek 

A weboldalam tartalmazhat más cégek weboldalaira mutató linkeket. Nem felelek az ezeken a linkeken keresztül elérhető más weboldalak adatbiztonsági gyakorlatáért. Kérem, érdeklődjön ezen külső weboldalaknál az irányadó adatvédelmi szabályzataikról.

Az Adatvédelmi szabályzat módosításai 

Annak biztosítása érdekében, hogy az Adatvédelmi szabályzatom megfeleljen a  mindenkor hatályos jogszabályi követelményeknek, fenntartom a jogot, hogy bármikor  módosítsam. Ez szintén vonatkozik azokra az esetekre is, amikor az Adatvédelmi  szabályzatot azért kell módosítani, hogy új vagy módosított termékeket vagy  szolgáltatásokat ismertessek. 

Érvényes: 2020. november 25. napjától 

https://okosott.hu weboldal

Szabó János egyéni vállalkozó, üzemeltető, adatgazda

Telefonszám: +36 (30)  251-8033

E-mail: info@okosott.hu